دانلود سورس جستجوی حبابی در سی پلاس پلاس رایگان

دانلود سورس جستجوی حبابی در سی پلاس پلاس

در جستجوی حبابی در هر گام، کلید جستجو با عنصر وسط  لیست مرتب شده مقایسه می شود. اگر کلید جستجو بزگتر از عنصر میانه ی لیست باشد ادامه جستجو در سمت راست لیست ادامه می یابد. اگر مقدار کلید جستجو  کوچکتر از عنصر میانه باشد ادامه جستجوی از سمت چپ لیست انجام می شود. در هر گام عنصر میانه و اولین عنصر و آخرین عنصر لیست بروز رسانی می شوند. مرتبه زمانی جستجوی حبابی لگاریتمی است. ( log   n  )   است. در ادامه ابتدا یک آرایه با ۱۰ عنصر از ورودی بصورت مرتب شده دریافت می شود. سپس با دریافت کلید جستجو، جستجو در لیست انجام شده و در صورت وجود مقدار جستجو مکان ان در آرایه و همچنین تعداد مقایسه نیز چاپ می شود. 

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <iomanip>
#include <cstdlib> 
using namespace std;
 int main()
 {
 int const n=10;
 int a[n];
 int i, searchElement,location=-1,compare=0;;
  
 for (i=0;i<n;i++)
 {
  cout <<“a[“<<i<<“]=”;
  cin >>a[i];
 }
 cout <<“\n Enter your search key:”;
 cin>>searchElement;
 
int low = 0; 
int high = n – 1; 
int middle = ( low + high + 1 ) / 2; 
do 
{
if ( searchElement == a[ middle ] )
location = middle; 
else if ( searchElement < a[ middle ] ) 
high = middle – 1; 
else 
low = middle + 1; 
 
compare++;
middle = ( low + high + 1 ) / 2; 
}while ( ( low <= high ) && ( location == -1 ) );
if (location != -1 )
{
cout <<“\n your search Element find in location:” <<location;
cout <<“\n with count compare:”<<compare;
}
else
cout <<“\n your search Element not find:” ;
getch();
}//end main

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.