دانلود فیلم آموزشی هیستوگرام و آنتروپی تصویر در متلب

دانلود فیلم آموزشی هیستوگرام تصویر و آنتروپی تصویر در متلب

تجزیه و تحلیل هیستوگرام

هیستوگرام یک تصویر توزیع مقادیر پیکسل را نشان می‌دهد و نتایج الگوریتم رمزنگاری را ارزیابی می‌کند. یک الگوریتم رمزنگاری تصویر،  هیستوگرام تصویر رمزنگاری شده را بصورت مسطح امکان پذیر می‌کند[۲۶]. برای محافظت در برابر حملات آماری، آن باید هر گونه ارتباط آماری بین تصاویر رمزنگاری شده و اصلی را از بین ببرد.

هیستوگرام تصاویر اصلی لنا و رمزنگاری شده در هر کانال در شکل ۵ نشان داده شده است. در شکل ۵ (a)–(c),  مقادیر پیکسل تصاویر اصلی در سطوح- خاکستری خاص متمرکز شده و در نتیجه یک هیستوگرام ناهموار  است. با این حال، در شکل ۵ (d) – (f)، تمام مقادیر خاکستری دارای پوشش خوب هستند، که به وضوح نشان دهنده یکنواختی و تصادفی بودن است. بنابراین، الگوریتم پیشنهادی یک سطح بالایی از امنیت را برای جلوگیری از دسترسی مهاجمان به اطلاعات مفید از طریق تجزیه و تحلیل آماری، تضمین می‌کند.

هیستوگرام تصویر

مقایسه هیستوگرام تصویر قبل و پس از رمزنگاری

تجزیه و تحلیل آنتروپی اطلاعات

آنتروپی اطلاعات، یک ویژگی فوق العاده مفید برای اندازه گیری تصادفی یک سیستم رمزنگاری، توسط شانون در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد شد[۲۷]. محاسبه آنتروپی اطلاعات توسط معادله (۱۱) انجام می‌شود:

فرمول آنتروپی

فرمول آنتروپی

بطوری‌که P si  احتمال وقوع si است، M وضعیت کل منبع اطلاعات است که مقادیر آن از ۰ تا ۲۵۵ است. ارزش نظری آنتروپی H (m) = 8  نشان دهندهی یک تصویر رمزنگاری شده تصادفی ایده آل است. آنتروپی اطلاعات نزدیکتر به ۸ است، پتانسیل رمزگشایی کمتر برای مهاجمان وجود دارد. جدول ۱ انتروپی‌های اطلاعات تصاویر مختلف را بر اساس اجزای R، G، B نشان می دهد و مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهاد شده در مقایسه با سایر الگوریتم های رمزنگاری را نشان می‌دهد. در مقایسه با مراجع [۴,۱۰,۲۶]، مقادیر انتروپی طرح پیشنهادی نزدیک به مقدار ایده آل ۸ است. این نشان می دهد که نشت اطلاعات در طی رمزنگاری ناچیز است. بنابراین، سیستم رمزنگاری امنیت در برابر حملات انتروپی فراهم می‌کند.

در این بخش، نحوه بدست آوردن هیستوگرام تصویر اصلی و تصویر رمزنگاری شده و آنتروپی تصویر اصلی و تصویر رمزنگاری شده بصورت فیلم در محیط متلب آموزش داده شده است. سورس نیز پیوست شده است.

 برای تصاویر خاکتسری

یک پوشه درست کنید بنام image در درایو c

و سپس تصاویر شما انجا باشد و مشابه فوق استفاده کنید

در ادامه برای تصاویر رنگی سورس بدست آوردن هیستوگرام آمده است..

myimg=imread(‘c:\image\lena.tif’)

figure,imhist(myimg)

 

myimg=imread(‘c:\image\colorimage.png’)

figure,imhist(myimg(:,:,1))

figure,imhist(myimg(:,:,2))

figure,imhist(myimg(:,:,3))

برای آنتروپی تصاویر خاکستری

myimg=imread(‘c:\image\lena.tif’)

entropy(myimg)

برای آنتروپی تصاویر رنگی

myimg=imread(‘c:\image\colorimage.png’);

entropy(myimg(:,:,1));

entropy(myimg(:,:,2));

entropy(myimg(:,:,3));

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.