درونیابی پیکسل های تصویر

درونیابی پیکسل های تصویر

سورس کد درونیابی پیکسل های تصویر در متلب

تعیین سطح خاکستری برای نقاط بین پیکسلهای تصویر بر اساس ایجاد ارتباط بین موقعیت مکانی پیکسل و سطح خاکستری
۱- روش نزدیکترین همسایه: در این روش سطح خاکستری نقطه مورد نظر را برابر نزدیکترین پیکسل به آن می گیریم
۲- روش دوخطی :(bi-linear) بر اساس ۴پیکسل مجاور
۳- روش دو مکعبی :(bi-cubic) بر اساس ۱۶پیکسل مجاور

درونیابی برای بزرگ نمایی  (Zooming) و یا کوچک نمایی  (Shrinking) تصویر
بزرگنمایی نیازمند ایجاد مکانهای جدید پیکسلها و تعیین سطوح خاکستری برای پیکسل های اضافه شده به تصویر است.
شکل ساده ای از بزرگنمایی

درونیابی پیکسلهای تصویر

 

در ادامه سورس هر سه روش با استفاده از دستور imresize در محیط متلب آورده شده است، شما می توانید این دستورات را در محیط متلب وارد نمایید و خروجی تصویر که منجر به بزگ نمایی و کوچک نمایی تصویر می شود را مشاهده نمایید.

 

I = imread(‘rice.png’);
J = imresize(I, 0.5);
figure, imshow(I), figure, imshow(J)
j=imresize(I, 0.5, ‘nearest’);
figure, imshow(I), figure, imshow(J)
j=imresize(I, 2, ‘nearest’);
figure, imshow(I), figure, imshow(J)
figure, imshow(I), figure, imshow(j)
j=imresize(I, 2, ‘bilinear’);
figure, imshow(I), figure, imshow(j)
j=imresize(I, 2, ‘bicubic’);
figure, imshow(I), figure, imshow(j)
%%donyafile.ir

بزرگنمایی تصویر bi-cubicrice

بزرگنمایی تصویر bi-cubicrice

همچنین سورس بزرگنمایی تصویر با استفاده از نزدکترین همسایگی نیز در محیط متلب انجام شده است که در ادامه می توانید از این سورس ها نیز بهره بگیرید.

%%% donyafile.ir
% zooming
clc
clear all;
A=imread(‘cameraman.tif’);
f=2;
s=size(A);
s2=s*f;

k=1;
l=1;
for i=1:f:s2
      for j=1:f:s2
           c(i,j)=A(k,l);
            l=l+1; %%col
     end
     l=1;
     k=k+1;
end
for i=1:f:s2
       for j=2:f:s2-1
            c(i,j)=(c(i,j-1)+ c(i,j+1))*0.5;
       end
end
for j=1:f:s2
      for i=2:f:s2-1
          c(i,j)=(c(i-1,j)+c(i+1,j))*.05;
     end
end
for i=2:f:s2-1
      for j=2:f:s2-1
          c(i,j)=(c(i,j-1)+c(i,j+1))*0.5;
      end
end
imshow(c);
title(‘Zoomed image’);

 

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.