سورس های برنامه نویسی

حل تمرین برنامه نویسی

در این بخش سورس چند برنامه به زبان برنامه نویسی c آورده شده است.

تمرین ۱: برنامه ای که طول و عرض مستطیلی را از ورودی خوانده، مساحت و محیط آن را محاسبه و در صفحه نمایش چاپ می کند.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int x, y, masahat, mohit;
clrscr();
printf(” Enter length and width:”);
scanf(“%d%d”, &x, &y);
masahat = x * y;
mohit = (x + y) * 2;
printf(” Area = %d, p = %d”, masahat, mohit);
getch();
return 0;
}

تمرین ۲: برنامه ای که سه عدد اعشاری از ورودی خوانده و میانگین آنها را محاسبه و به خروجی می برد.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b, t;
clrscr();
printf(“\n Enter two integer number:”);
scanf(“%d%d”, &a, &b);
printf(“\n before change:a=%d, b=%d”, a, b);
t = a;
a = b;
b = t;
printf(“\n after change:a=%d, b=%d”, a, b);
getch();
return 0;
}

تمرین ۳: برنامه ای که شعاع دایره ای را از ورودی خوانده، مساحت و محیط آن را محاسبه می کند.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
float x, y, n;
float ave;
clrscr();
printf(“\nEnter three float number:”);
scanf(“%f%f%f”, &x, &y, &n);
ave = (x + y + n) / 3;
printf(“\n ave=%f”, ave);
getch();
return 0;
}

تمرین ۴: برنامه ای که دو متغییر صحیح را از ورودی خوانده، محتویات آنها را با استفاده از یک متغیر کمکی، عوض می کند.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
int r;
float masahat, mohit;
clrscr();
printf(“Enter the radius:”);
scanf(“%d”,&r);
masahat = 3.14 * r * r;
mohit = 2 * 3.14 * r;
printf(“masahat, = %6.2f, p = %6.2f”, masahat, mohit);
getch();
return 0;
}

مشاهده موارد بیشتر در کانال programmingcp به همراه فیلم های آموزشی رایگان برنامه نویسی.

فرستادن دیدگاه

گواهی پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل

پرداخت آنلاین سایت دنیا فایل توسط شرکت زرین پال انجام می‌شود. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش آمده در هنگام خرید با ایمیل contact-us@donyafile.ir در میان بگذارید.